วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ปฎิบัติการที่ 5ความชื้น ( Moisture / water contenet )

ปฎิบัติการที่ 5ความชื้น ( Moisture / water contenet )

ทฤษฎี

ความชื้น ในอากาศ ที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า ความชื้น ซึ่งมาจากคำเต็ม ๆ ว่า ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity หรือ RH) หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง ปริมาณ ความชื้น (ไอน้ำ) ที่มีอยู่จริงในอากาศ กับปริมาณ ความชื้น (ไอน้ำ)ที่อากาศขณะนั้น จะรองรับได้เต็มที่ ณ อุณหภูมิเดียวกัน (Matthes and Rushing, 1972) หากปริมาณ ความชื้น มีมากกว่าก็จะกลั่นตัว เป็นหยดน้ำ
หน่วยของความชื้นสัมพัทธ์ จึงออกมาเป็นเปอร์เซ็น (%)

ฉะนั้นความชื้นสัมพัทธ์ มีค่ามากสูงสุดที่ 100 % ส่วนที่เกิน 100 % ของ ความชื้น จะอยู่ในรูป ของเหลวที่เรียกว่าน้ำ หรือ หยดน้ำ

ความชื้น สัมพัทธ์ คำนวณหาได้จากสูตร

ความชื้น สัมพัทธ์ (%) = ปริมาณ ความชื้น (ไอน้ำ)ที่มีอยู่จริงในอากาศ x 100 หารด้วย ปริมาณความชื้น(ไอน้ำ)ที่อากาศขณะนั้นจะรองรับได้ ณ อุณหภูมิเดียวกัน

ปริมาณ ความชื้น (ไอน้ำ)ที่มีอยู่ในอากาศ หรือ absolute humidity อาจเปลี่ยนแปลง ไปได้ตามสภาพที่แวดล้อม และอุณหภูมิ ส่วนปริมาณน้ำ ที่อากาศ จะรองรับได้ หรือปริมาณ ความชื้น (ไอน้ำ) ณ จุดอิ่มตัว (saturation) หรืออีกนัยหนึ่ง ปริมาณ ความชื้น (ไอน้ำ)ที่มีอยู่ในอากาศ ซึ่งมี ความชื้น สัมพันธ์ 100% นั้น จะเป็นค่าคงที่ ณ อุณหภูมิหนึ่งๆ


จุดประสงค์

1.เพื่อศึกษาปริมาณชื้นที่มีอยู่ในขยะ

2.เพื่อศีกษาค่าปริมาณของแข็งรวม


อุปกรณ์ในการวิเคราะห์

1.ตู้อบ( Hot air oven )

2.ถาดอลูมิเนียม

3.เครื่องชั่งน้ำหนัก

ขั้นตอนการวิเคราะห์

1.ชั่งน้ำหนักถาดอลูมิเนียมเปล่า

2.สุ่มตัวอย่างขยะ ประมาณ 50ลิตร ใส่ถาดอลูมิเนียมแล้วชั่งน้ำหนัก

3.อบขยะในตู้อบที่อุณหภูมิ 75°-100° C ประมาณ 9- 4 วัน อบที่อุณหภูมิ 105° C มากกว่า 1ชม. (จนขยะแห้งสนิท หรือน้ำหนักขยะคงที่ )

4.ชั่งน้ำหนักขยะที่อบแล้ว

5.ทำการหาค่าความชื้นด้วยเครื่องหาค่าความชื้นอัตโนมัติ ( Moisture Balance ) และหัวเซ็นเซอร์วัดความชื้นอัตโนมัติ แล้วนำค่ามาเปรียบเทียบกัน


การคำนวณ


M = < ( W1 - W2 ) / W1 > x 100
โดยที่
M = ค่าความชื้น ( เปอร์เซ็นต์ )
W1 = น้ำหนักขยะก่อนอบ
W2 = น้ำหนักขยะหลังจากอบแห้ง
M = < ( 2.1- 0.6535 ) / 2.1 > x 100 = 68.88 %

สรุปผลการทดลอง

เมื่อทำการทดลองและคำนวณหาค่าความชื่นได้เท่ากับ 68.88 % พบว่า
ขยะมีค่าความชื้นเกิน50% ของขยะทั้งหมด ซึ้งความชื้นนั้นมาจากขยะ
ที่เปียกและพวกใบไม้ เศษไม้ ต่างๆ


รูปประกอบการทดลองขยะที่ผ่านการแยกองค์ประกอบ เราจะนำมาตากให้แห้ง ก่อนที่จะนำไปบดต่อไปเตรียมเครื่องบดให้พร้อม แล้วนำขยะที่ตากแห้งได้ที่มาบดลักษณะของขยะที่ผ่านการบด จะเป็นผงและเศษนิดๆบัดทำความสะอาดเรื่องบด เมื่อทำการบดเสร็จแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น